سعید عملی

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

گفتگوی مهران کاشانی با محمد گذرآبادی در برنامه سفید

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

دیالوگ و ضد دیالوگ

مهر ۲۵, ۱۳۹۷

وصایای رابرت مک کی به تازه کار ها

مهر ۲۲, ۱۳۹۷

فنون ارزیابی فیلمنامه
مهر ۲۲, ۱۳۹۷